قرار دادن اولین تصویر به عنوان تصویر شاخص

قرار دادن اولین تصویر به عنوان تصویر شاخص

ممکن است نویسنده سایت تصویر شاخصی را انتخاب نکرده باشد و شما بخواهید در صورتی که نویسنده تصویر شاخصی را انتخاب نکرد، به صورت پیشفرض  اولین تصویر اضافه شده به نوشته را عنوان تصویر شاخص قرار دهید. این مورد در بسیاری از مواقع مانند سایت های خبری دارای کاربر است. برای این کار تنها کافیست قطعه کد زیر را به فایل functions.php قالب خود اضافه کنید، به قطعه کد زیر توجه نمایید:

add_action( 'save_post', 'set_featured_image_from_attachment' );

function set_featured_image_from_attachment() {
    global $post;

    $already_has_thumb = has_post_thumbnail( $post->ID );

    if ( !$already_has_thumb ) {
		$attached_image = get_children( array(
			'post_type' => 'attachment', 
			'post_mime_type'=>'image', 
			'posts_per_page' => 0, 
			'post_parent' => $post->ID, 
			'order'=>'ASC'
		) );

		if ( !empty( $attached_image ) && !is_wp_error( $attached_image ) )
			set_post_thumbnail( $post->ID, key( $attached_image ) );
	}
}

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.