دریافت رنک الکسا

دریافت رنک الکسا

قبل یا بعد از رنک گوگل ، رنک الکسا مهم است . رنک الکسا بیشتر مربوط می شود به تعداد بازدید سایت و سایت ها را برحسب تعداد بازدید رنک بندی می کند . اگر شما هم دوست دارید رنک الکسا یا تعداد لینک های داده شده به سایتتون را برای کاربرانتان به نمایش بگذارید می توانید از کلاس زیر استفاده کنید :

define('RANK', 'RANK');
define('COUNTRY_RANK', 'COUNTRY_RANK');
define('COUNTRY_NAME', 'COUNTRY_NAME');
define('TITLE', 'TITLE');
define('DESC', 'DESC');
define('LINKSIN', 'LINKSIN');
define('EMAIL', 'EMAIL');
define('URL', 'URL');

class alexa_rank {
	
	public $sitexml = "";
	
	public function set($url){
		@$this->sitexml = simplexml_load_file('http://data.alexa.com/data?cli=10&dat=snbamz&url='.$url);
		return $this->sitexml !== false;
	}
	
	public function get($type){
		switch($type){
			case RANK:
				return isset($this->sitexml->SD[1]->POPULARITY) ? (int) $this->sitexml->SD[1]->POPULARITY->attributes()->TEXT : 0;
			break;
			case COUNTRY_RANK:
				return isset($this->sitexml->SD[1]->COUNTRY) ? (int) $this->sitexml->SD[1]->COUNTRY->attributes()->RANK : 0;
			break;
			case COUNTRY_NAME:
				return isset($this->sitexml->SD[1]->COUNTRY) ? (string) $this->sitexml->SD[1]->COUNTRY->attributes()->NAME : 0;
			break;
			case TITLE:
				return isset($this->sitexml->DMOZ[0]->SITE) ? (string) $this->sitexml->DMOZ[0]->SITE->attributes()->TITLE : 0;
			break;
			case DESC:
				return isset($this->sitexml->DMOZ[0]->SITE) ? (string) $this->sitexml->DMOZ[0]->SITE->attributes()->DESC : 0;
			break;
			case LINKSIN:
				return isset($this->sitexml->SD[0]->LINKSIN) ? (int) $this->sitexml->SD[0]->LINKSIN->attributes()->NUM : 0;
			break;
			case EMAIL:
				return isset($this->sitexml->SD[0]->EMAIL) ? (string) $this->sitexml->SD[0]->EMAIL->attributes()->ADDR : 0;
			break;
			case URL:
				return (string) $this->sitexml->SD[0]->attributes()->HOST;
			break;
		}
	}
}

و فکر می کنم با مثال زیر همه چیز تمام هست!

$alexa = new alexa_rank();
$url="http://php.net";
if($alexa->set($url)){

	echo 'RANK : '.$alexa->get(RANK).'<br>';
	echo 'COUNTRY_RANK : '.$alexa->get(COUNTRY_RANK).'<br>';
	echo 'COUNTRY_NAME : '.$alexa->get(COUNTRY_NAME).'<br>';
	echo 'TITLE : '.$alexa->get(TITLE).'<br>';
	echo 'DESC : '.$alexa->get(DESC).'<br>';
	echo 'LINKSIN : '.$alexa->get(LINKSIN).'<br>';
	echo 'EMAIL : '.$alexa->get(EMAIL).'<br>';
	echo 'URL : '.$alexa->get(URL).'<br>';

}

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *