محاسبه فاصله بین دو نقطه در پی اچ پی

محاسبه فاصله بین دو نقطه در پی اچ پی

مختصات هر نقطه روی کره زمین با طول و عرض جغرافیایی (Longitude & Latitude) نمایش داده می‌شود. حال فرض کنید که عرض و طول جغرافیایی دو نقطه از کره زمین را داریم و می‌خواهیم بدانیم که این دو نقطه چقدر از هم فاصله دارند. برای انجام این کار می‌توانیم از تابع زیر استفاده کنیم. تابع پایین فاصله دو نقطه را با استفاده از توابع مثلثاتی محاسبه می‌کند. خروجی کد فاصله را به مایل، فیت، یارد، کیلومتر و متر برمی‌گرداند و از هر کدام که خواستید می‌توانید به راحتی استفاده کنید.

function getDistance($latitude1, $longitude1, $latitude2, $longitude2) {
  $theta = $longitude1 - $longitude2;
  $miles = (sin(deg2rad($latitude1)) * sin(deg2rad($latitude2))) + (cos(deg2rad($latitude1)) * cos(deg2rad($latitude2)) * cos(deg2rad($theta)));
  $miles = acos($miles);
  $miles = rad2deg($miles);
  $miles = $miles * 60 * 1.1515;
  $feet = $miles * 5280;
  $yards = $feet / 3;
  $kilometers = $miles * 1.609344;
  $meters = $kilometers * 1000;
  return compact('miles','feet','yards','kilometers','meters'); 
}

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.