نمایش زمان گذشته از تاریخ انتشار مطالب

نمایش زمان گذشته از تاریخ انتشار مطالب

احتمالا دیده اید که در برخی از سایت ها زمان انتشار مطالب را به جای نمایش روز، ماه و سال از ساختارهایی همچون 1 ساعت پیش، 30 دقیقه پیش و … استفاده می‌کنند. برای اینکه بتوانید این قابلیت را به قالب خود اضافه کنید کافی است قطعه کد زیر را به فایل functions.php اضافه کنید تا هر جا که از تابع the_time در قالب استفاده شده باشد از ساختارهایی که مثال زدیم استفاده شود.

function snippets_ir_time_ago(){
  global $post;
 
  $date = $post->post_date;
 
  $time = get_post_time('G', true, $post);
 
  $time_diff = time() - $time;
 
  if ( $time_diff > 0 && $time_diff < 24*60*60 )
    $display = human_time_diff( $time ) . ' پیش ';
  else
		$display = get_the_time('d M Y', $post->ID);
    //$display = date( get_option('date_format'), strtotime($date) );
 
  return $display;
}
add_filter('the_time', 'snippets_ir_time_ago');

 

3 thoughts on “نمایش زمان گذشته از تاریخ انتشار مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.