وارد کردن اطلاعات از فایل CSV به جدول mysql

وارد کردن اطلاعات از فایل CSV به جدول mysql

فرض کنید که اطلاعاتی را در یک فایل CSV ذخیره کرده اید و حال می خواهید که این اطلاعات را به جدول دیتابیس انتقال دهید. در این نوشته به این می پردازیم که چطور می شود این کار را با استفاده از دستور LOAD DATA INFILE به جداول mysql وارد کرد.

در اینجا فرض کنید که جدولی با 4 ستون داریم و همچنین فایل CSV داریم که چند خط از محتویات آن در زیر آمده است.

id,title,expired date, amount
1,"Spring Break 2018",20190825,20
2,"Back to School 2017",20190720,25
3,"Summer 2014",20190302,10

حال می خواهیم کار وارد نمودن اطلاعات به جدول discounts را انجام دهیم. برای این کار از قطعه کد SQL زیر استفاده می کنیم.

LOAD DATA INFILE 'c:/tmp/discounts.csv' 
INTO TABLE discounts 
FIELDS TERMINATED BY ',' 
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 ROWS;

در قطعه کد بالا، در خط اول، آدرس فایل CSV و در خط دوم نام جدولی که میخواهیم اطلاعات در آن import شود را وارد نموده ایم. در خط آخر قطعه کد، با استفاده از دستور IGNORE 1 ROWS مانع از وارد شدن خط اول فایل CSV به جدول دیتابیس شده ایم.

One thought on “وارد کردن اطلاعات از فایل CSV به جدول mysql

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.